Retro - Boy Pourri - Travis White, Randy Fike, Wayne Windsor (1975) - Thomas Dees, Eddie Reed