Asian - Work Out - 2012 - Fujiwara Hitoshi, Igarashi Kaoru