Movies - Masterpiece - 2008 - Kai Ford, Alex Collack