Movies - Bareback Skate Mates - 2007 - Dave Martin, Ashley Rahit